Tags Posts tagged with "Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ"

Tag: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ

Hiện nay, luật BVMT 2014 có hiệu lực. các nghị định, thông tư mới đã có hiệu lực (nghị định 18:2015/BTNMT, thông tư 27:2015/TT-...