Tag Archives: Công ty tư vấn thiết kế

Công ty tư vấn thiết kế, cải tạo hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm

ó một thực tế là trong ngành dệt may Việt Nam cho đến nay việc sản xuất các sản phẩm “xanh” chưa được quan tâm đúng mức. Một số nhà quản lý và điều hành ở doanh nghiệp còn chưa được trang bị kiến thức hoặc có ít hiểu biết “cập nhật” về những yêu cầu “xanh”

0917.34.75.78