Tags Posts tagged with "tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường"

Tag: tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường

Công ty môi trường Bình Minh có nhiều năm kinh nghiệp trong tư vấn các hồ sơ môi trường: xin giấy phép xả thải...

Hiện nay, luật BVMT 2014 có hiệu lực. các nghị định, thông tư mới đã có hiệu lực (nghị định 18:2015/BTNMT, thông tư 27:2015/TT-...