Công ty tư vấn đăng ký môi trường

Công ty tư vấn đăng ký môi trường

Hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp hiện nay cần làm, đối tượng nào làm đăng ký môi trường hay giấy phép môi trường, hay đánh giá tác động môi trường,… Nếu doanh nghiệp nào đang có nhu cầu cần tư vấn hồ sơ môi trường hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn.

Hotline: 0274 6268 602 – Email: kythuat.bme@gmail.com

Hồ sơ đăng ký môi trường là gì?

Là hồ sơ mà chủ dự án, cơ sở sản xuất thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước các nội dung liên quan đến xả thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý: Điều 49 Luật BVMT 2020, Điều 32 NĐ 08/2022/NĐ-CP, Điều 22,23 Thông tư 22,23/TTBTNMT.

Đối tượng phải đăng ký môi trường

Đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

  • Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường
  • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày 01/01/2022 có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường

Đối tượng được miễn đăng ký môi trường

Đối tượng tại mục 2 được miễn đăng ký môi trường bao gồm:

  • Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh
  • Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của địa phương, hoặc phát ính nước thải dưới 5m3/ngày, khí thải dưới 50m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.
  • Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo NĐ 08/2022/NĐ-CP

Hồ sơ đăng ký môi trường bao gồm:

  • Văn bản đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở theo mẫu
  • Văn bản đăng ký moi trường
  • Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cảu dự án đầu tư, cơ sở

Các trường hợp phải đăng ký môi trường lại

  • Trong quá trình hoạt động, nếu dự án đầu tư, cơ sở có thay đổi nội dung đã đăng ký, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm đăng ký môi trường lại trước khi thực hiện các thay đổi đó.
  • Trường hợp việc thay đổi quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc phải có giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm thực hiện quy định về đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường theo quy định của Luật BVMT 2020.

Thời điểm thực hiện đăng ký môi trường

Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường và thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;

– Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày 01/01/2022 có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 01/01/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0917.34.75.78