Dịch vụ lập hồ sơ đăng ký môi trường năm 2024

Dịch vụ lập hồ sơ đăng ký môi trường năm 2024

Công ty môi trường Bình Minh chuyên cung cấp dịch vụ lập hồ sơ đăng ký môi trường năm 2024 tại Bình Dương. Nếu quý Doanh nghiệp, công ty, nhà máy sản xuất, hộ kinh doanh,… đang cần dịch vụ lập hồ sơ đăng ký môi trường, giấy phép môi trường, ĐTM,…. hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn.

Hotline: 0274 6268 602 – 0917 096 077 – Email: kythuat.bme@gmail.com

Hồ sơ đăng ký môi trường là gì?

Là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến cả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Thời điểm phải lập đăng ký môi trường:

Để đăng ký môi trường, dự án có phát sinh chất thải nằm trong đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và phải đăng ký trước khi vận hành chính thức.

Nếu dự án đầu tư không thuộc nhóm đối tượng I, II, III cần đánh giá tác động và phải thực hiện đăng trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nếu cần phải có giấy phép xây dựng theo quy định) hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường (đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định)

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,… hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực thì thời gian làm hồ sơ là 24 tháng kể từ ngày 01/01/2022 (hạn là ngày 01/01/2024) theo quy định về đăng ký môi trường.

Dịch vụ lập hồ sơ đăng ký môi trường năm 2024
Dịch vụ lập hồ sơ đăng ký môi trường năm 2024

Cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường:

UBND cấp xã với dự án đầu tư, cơ sở địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên.

Hồ sơ quy định về đăng ký môi trường mới nhất

Dưới đây là mẫu hồ sơ đăng ký môi trường cho các dự án đầu tư, cơ sở (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT):

 

CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: …

V/v đăng ký môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở

(Địa danh), ngày … tháng … năm …

Kính gửi: (3)

(1) là chủ đầu tư của (2), thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

– Địa chỉ trụ sở chính của (1):

– Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:…… (hoặc các giấy tờ tương đương (nếu có)).

– Người đại diện theo pháp luật của (1):……………………………….

– Điện thoại: ……………………; Fax: ……………….; E-mail:……………

(1) đăng ký môi trường cho (2) với các nội dung sau:

  1. Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở:

– Tên dự án đầu tư, cơ sở: (2)

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư:………………………………………………………………….

– Quy mô; công suất; công nghệ và loại hình sản xuất của dự án đầu tư, cơ sở:……………………………..

  1. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án đầu tư, cơ sở:

(Liệt kê các loại nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án đầu tư, cơ sở.)

  1. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án đầu tư, cơ sở:

– Loại và khối lượng nước thải phát sinh (sinh hoạt, công nghiệp) hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):……………..

– Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):……………………..

– Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):……………..

– Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):…………….

– Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):……………………

  1. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở:

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):…………

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): ……………

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):……

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):…………………

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):……..

  1. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong Dịch vụ lập hồ sơ đăng ký môi trường năm 2024:

(Nêu các cam kết về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng dự án đầu tư và trong quá trình hoạt động sản xuất của dự án đầu tư, cơ sở)

Chúng tôi gửi kèm văn bản này 01 (một) Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (trường hợp dự án đầu tư, cơ sở đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định).

Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị (3) tiếp nhận đăng ký môi trường của (2).

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– …;

– Lưu: …

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

 

 

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chủ dự án đầu tư, cơ sở;

(2) Dự án đầu tư, cơ sở;

(3) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi triển khai (2).

Khi cần Dịch vụ lập hồ sơ đăng ký môi trường năm 2024 hãy liên hệ Công Ty Môi Trường Bình Minh.

 

Xem thêm bài viết : Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0917.34.75.78